Klub roku 2001

Výroční zpráva o činnosti Klubu důchodců Hlavnice za rok 2001

pro výroční zasedání Klubu důchodců konané dne 8.3.2002

            V roce 2001 se celkem  konalo  7.zasedání klubu důchodců, z toho bylo jedno zasedání výjezdní v Bratříkovicích. Dále Klub konal dva zájezdy do Pusté Polomi a do Bruntálu. Někteří členové našeho Klubu se zúčastnili akce důchodců ve Větřkovicích.

            Naše setkání klubu důchodců se koná obyčejně jednou měsíčně v pátek odpoledne  a má téměř stálý program. Po zahájení jsme vždy chvíli ticha uctili památku na členy našeho klubu, kteří od konání posledního klubu zemřeli. Dále jsme připili na zdraví našich členů, kteří od konání posledního klubu oslavili své narozeniny. Pak vždy následovaly  důležité informace z různých oblastí, důležité pro nás důchodce. Byly to především informace o  různých  změny tykajících se sociálního a důchodového zabezpečení, zprávy o činnosti Obecního úřadu Hlavnice i zprávy o činnosti ZOD Hlavnice  Pak následovala  volná zábava. Většinou byla taky zajištěna hudba k tanci i k poslechu a hlavně jako doprovod ke zpěvu. Pravidelně bylo připraveno pro přítomné malé pohoštění K pohoštění byla podávána káva čaj a chlebíčky nebo koláče.  Účast na zasedání Klubu důchodců se pohybuje okolo 70 členů.

            Náš klub důchodců měl ke konci roku 2001  … členů V průběhu roku 2001 zemřelo 11 členů.

            Největší akci našeho klubu byl 3. okresní ples důchodců, který se konal 26.11.2001 v 15 hod v Kulturním domě v Hlavnici a zúčastnilo se ho téměř 200 lidí a to nejen z Hlavnice, ale i z okolních obcí i z Opavy. Ples byl velmi zdařilý a byl účastníky velice kladně hodnocen.

Ples byl zahájen předtančením  osmi páry důchodců V průběhu plesu bylo vyhlášeno sólo pro nejstarší účastnici paní Adélku Vicherkovou, která v době konání plesu oslavila 90 let .. Na plese byl zajištěn prodej koláčů, guláše, klobás , alkoholické i nealkoholické nápoje. Dále byla vylosována bohatá tombola . Do tomboly darovali účastníci 150 cen .Průběh plesu byl zachycen na fotografiích a na videu.


FOTO: hlavniceklub.rajce.idnes.cz/Ples_2001/

            Je nutno znovu poděkovat všem, kteří se na dobrém průběhu plesu podíleli. Zvláště je třeba poděkovat důchodkyním které napekly koláče a uvařily guláš.

            Další velmi zdařilou akci bylo výjezdní zasedání našeho klubu v Bratříkovicích, které se konalo13.7. odpoledne. Toto výjezdní zasedání organizovali naši členové z Bratříkovic, kteří nám rovněž připravili pohoštění včetně uvítání chlebem a soli, dokonce jsme byli uvitáni i štamprlí. Součástí zasedání byla i prohlídka obce Bratříkovice, včetně návštěvy hospody. Při cestě do Bratříkovic jsme navštivili i Raabův větrný mlýn.

Na zasedání byl i malý kulturní program, který přispěl k dobré zábavě přítomných.

            Znovu proto vyslovuji poděkování všem naším členům z Bratříkovic, kteří se na přípravě a na zdarném průběhu tohoto výjezdního zasedání podíleli.

            Dne 30.5. odpoledne byl zorganizován autobusový zájezd našich členů do Bruntálu. Po prohlídce  bruntálského zámku jsme odjeli do Tylova, kde jsme si měli možnost zakoupit smažené nebo i živé pstruhy. Rovněž tento zájezd byl účastníky velice kladně hodnocen a za jeho zorganizování patří poděkování vedoucímu zájezdu panu Václavu Káňovi.

            Dne 14.3. se někteří členové našeho klubu zúčastnili zájezdu do Pusté Polomi spojeného s předváděním přikrývek.a s  pohoštěním a cimbálovou muzikou. Zájezd byl pořádán komerční firmou a byl podřízen výlučně komerčním zájmům pořádající firmy.

            Členové našeho klubu se rovněž v minulém roce podíleli ve spolupráci s TJ Družba na průvodu a pochování basy uspořádaného na konec masopustu.

            Dále se naší členové podíleli téměř na všech veřejných akcích pořádaných v obcí  zejména se   účastnili  všech kulturních akcí.

            Členové klubu důchodců taky provedli  podzimní úklid listí ve středu obce.

 

             Z toho co tu bylo řečeno je možno konstatovat, že činnost našeho klubu byla v minulém roce velmi bohatá. Většina důchodců z obcí Hlavnice a Bratříkovice oceňuje a vítá činnost klubu jako velmi dobrou příležitost k vzájemnému setkání a k dobré zábavě. Naše setkání se stalo již velmi dobrou tradici, kterou bychom chtěli zachovat i do budoucna, neboť značnou měrou přispívá k obohacení a ke zpestření života nás důchodců.

            Na závěr mi dovolte abych poděkovala všem naším členům, kteří se jakýmkoli způsobem na činnosti Klubu důchodců  v minulém roce podíleli a do letošního roku bych Vám chtěla popřát hlavně hodně zdraví a  štěstí v osobním životě.

 

 

V Hlavnici 8.3.2002                                                     Marie Zítková

                                                                           předsedkyně  Klubu důchodců Hlavnice