Klub 2003

Zpráva o činnosti Klubu důchodců v Hlavnici za rok 2003

 

            Klub důchodců v Hlavnici, sdružuje důchodce jak z Hlavnice tak i z Bratříkovic a členy klubu jsou i někteří důchodci – rodáci z Hlavnice, kteří momentálně bydlí mimo Hlavnici. Počet členů klubu se pohybuje mezi 70 až 80 členy.

            V roce 2003 se konalo 9. zasedání a 3 zájezdy Klubu důchodců v Hlavnici. Jednotlivých zasedání se zúčastňuje v průměru okolo 50 důchodců. Předsedkyni klubu je nadále paní Zítková Marie a hospodářkou paní Žáčková Marie. Na činnosti klubu se aktivně podílí i celá řada dalších důchodkyň, které ve spolupráci s předsedkyní připravují jednotlivá zasedání. Zájezdy klubu velmi zodpovědně a obětavě připravuje pan Václav Káňa z Bratříkovic 

            Největší akci klubu je uspořádání tradičního plesu důchodců. V roce 2003 se konal již pátý tradiční ples důchodců dne 21. února. Přípravě tohoto plesu věnoval klub velkou pozornost. 22. ledna se konala schůzka vedení klubu, na které byly rozděleny úkoly jednotlivým členům. Bylo určeno kdo zajistí pečení koláčů, vaření guláše, kdo zajistí pozvánky apod. Na schůzce bylo taky rozhodnuto, že bude provedeno předtančení důchodců, tentokrát v rytmu waltze. Nácvikem předtančení byl pověřen Ing Salibor. V týdnu před plesem se konaly v pondělí a ve středu dva nácviky předtančení, kterých se zúčastnilo 8 párů.

FOTO: hlavniceklub.rajce.idnes.cz/Ples_duchodci_2003_mazoretky/

S vlastním nácvikem předtančení pomohla Mgr. Dana Kaliková, která nakonec po náhlém onemocnění paní Marie Kejdové předtančení tančila.

            Dne 20. února upekly důchodkyně 1.000 koláčů v družstevní jídelně a připravily je k prodeji v balíčcích po šesti.

            Ples začal v 15 hodin, zahájil jej pan Jaroslav Šolc a zároveň uvedl i předtančení.

Předtančení provedlo 8 párů důchodců. Muži měli oblečeny tmavé kalhoty a bílé košile s motýlkem a kapesníčkem modré barvy a ženy měly tmavé sukně a bílou halenku, doplněnou modrou šálou. Doplňky z modré látky zhotovila paní Dana Pavelková.

            V průběhu večera na plese předvedl také ukázky klasických i latinskoamerických tanců pár mladých tanečníků.

            Velikým překvapením pro účastníky plesu bylo i vystoupení taneční skupiny Turbulenc, které předvedly členky klubu Vlasta Zemková, Krista Čechová a Jindra Vaclavíková.

            Na plese opět k tanci i k poslechu výborně hrála hudba „Duo sestry“ z Jamnice Přítomno bylo asi 150 důchodců z Hlavnice, Bratříkovic i okolí. Slabší účast byla z Litultovic, kde byl ve stejném čase pohřeb.

Pro účastníky byla připravena bohatá tombola do které přispěli důchodci i někteří podnikatelé z Hlavnice a v tombole bylo 155 cen. Dále se prodával guláš, klobásy, káva, čaj, likéry, víno a nealko.

Celkově je možno hodnotit, že i letos se ples ke spokojenosti všech přítomných vydařil.

1. března se zúčastnili někteří členové klubu již tradičního průvodu masek na konec masopustu. Večer se pak konalo v sále Kulturního domu pochovávání basy s taneční zábavou a se soutěží o nejlepší masku.

7. března se konalo zasedání klubu důchodců k oslavě MDŽ s větším pohoštěním a s hudbou. Zasedání se zúčastnilo 56 důchodců. Vedení klubu připravilo pro přítomné taky kulturní program – módní přehlídku klobouků – jaro, léto, podzim zima. Přehlídka se všem velmi líbila.

            Na zasedání předsedkyně paní Zítková provedla hodnocení plesu a poděkovala všem, kteří se jakýmkoli způsobem na úspěchu letošního plesu podíleli.

25. dubna se konalo zasedání, kterého se zúčastnilo41 členů. Na zasedání po obvyklém programu promítnul přítomným pan Dohnal videozáznamy z minulých zasedání klubu a z plesu.

14. května byl uspořádán zájezd do ZOO na Svatý Kopeček a do Horizontu u Olomouce.

Odjezd byl v 9 hod. Zájezdu se zúčastnilo 45 lidí. I přes nepříznivé počasí se zájezd vydařil a byl zakončen společným obědem v motorestu „U Havlů“

19. června se konalo zasedání klubu, kterého se zúčastnilo 38 členů. Mimo obvyklý program provedla předsedkyně hodnocení činnosti klubu za půl roku a seznámila přítomné s plánem činnosti na další pololetí. Na závěr zahrál k poslechu i k tanci pan Hanke.

19. září se konalo zasedání spojené s oslavou 100 výročí narození spisovatele A. C. Nora, který prožil v Hlavnici své mládí a napsal tu také několik svých děl. Na jeho počest vyhlašuje Sdružení Hlavnice A. C.Nora od roku 1994 každoročně celostátní literární soutěž prózy pro mladé autory do 30 let. Soutěž je velmi úspěšná.

O programu oslav a o díle A. C.Nora krátce pohovořil Ing Salibor. Přítomní se po skončení zasedání zúčastnili průvodu na Hurku, kde je umístěna pamětní deska A. C Nora a rovněž se zúčastnili odhalení busty A.C.Nora v předsálí Kulturního domu v Hlavnici.

22. září uspořádal klub zájezd do Tylova na rybí hody a do Nových Plání na Bruntálsku.

Odjez byl ve 14 hodin. Zájezdu se zúčastnilo 45 členů.

24 října se konalo zasedání klubu s pohoštěním a s tombolou. Zasedání se zúčastnilo 45 členů. Na závěr zasedání zahrál k poslechu, ke zpěvu a k tanci pan Hanke.

5. listopadu se 22 členů klubu důchodců zúčastnilo přednášky pana Černína z Ostravy o zásadách zdravé výživy.

21. září se konalo zasedání klubu spojenou s přednáškou o rozšíření charitativních služeb pro seniory na Opavsku. Tento projekt je podpořen z prostředků PHARE.

 Přednášku provedly pracovnice Charity z Opavy RNDr. Rampachová a paní Smolková a z místních vystoupila paní Lhotská Vladimíra a paní Hana Haasová. Zasedání se zúčastnilo40 členů

12. prosince se konalo poslední zasedání klubu v tomto roce. Zúčastnilo se ho 56 členů. Zasedání začalo v základní škole v Hlavnici, kde důchodcům předvedly dětí kulturní program s vánoční tematikou. Zároveň dětí připravily důchodcům prodejní výstavku  výrobků na ozdobu vánočního stolu a vánočního  stromku.

Pak následovalo zasedání klubu v Kulturním domě spojené s pohoštěním a hudbou.

Na zasedání provedla předsedkyně klubu paní Zítková Marie zhodnocení činnosti Klubu důchodců v Hlavnici za celý rok 2003, poděkovala všem za činnost a popřála všem k Vánocům a k Novému roku.

13.prosince uspořádal klub zájezd členů na vánoční výstavu do Kravař.

 

            Celkově je možno hodnotit  činnost Klubu důchodců v Hlavnici v roce 2003 opět jako velmi úspěšnou.

 

V Hlavnici 13.2.2004

           

Zapsal: Ing Salibor František                                             Marie Zítková

                                                                       předsedkyně Klubu důchodců v Hlavnici