Klub důchodců 2002

 

Zpráva o činnosti Klubu důchodců v Hlavnici  v roce 2002

 

            V roce 2002 se konalo celkem 10 . zasedání  a 3 zájezdy Klubu důchodců v Hlavnici.Jednotlivých zasedání se zúčastňuje v průměru okolo 50 důchodců. Předsedkyní Klubu důchodců je paní Zítková Marie, hospodářkou je paní Žáčková Marie. Zasedání okresního výboru Klubu důchodců se za náš klub zúčastňuje paní Marie Kejdová.Na činnosti Klubu se dále aktivně celá řada důchodkyň, které ve spolupráci s předsedkyni připravují jednotlivá zasedání , podílí se na přípravě pohoštění a na programu jednotlivých zasedání.

            Zasedání se koná jednou za měsíc a to v pátek odpoledne v přisáli Kulturního domu v Hlavnici. Pro přítomné důchodce je vždy připraveno malé pohoštění, někdy jako na příklad na oslavy MDŽ je i pohoštění větší – pečené kuře s bramborovým salátem. Slavnostnější zasedání klubu je i ke svátku matek a v prosinci, kdy důchodci navštíví místní obecnou školu. Učitelé předvedou s žáky důchodcům krátký kulturní program, spojený s výstavkou a s prodejem různých vánočních svícnů a ozdob. Zasedání pak pokračuje v přisáli Kulturního domu dalším zábavným programem spojený s hudbou a tombolou.

            Velikou akci Klubu důchodců je konání tradičního plesu důchodců. V roce 2002 se konal tento ples 8.února v 15 hod v sále Kulturního domu v Hlavnici. Plesu předcházelo několik schůzek organizátorů plesu. na kterých se rozdělily úkoly jako např. kdo bude peci koláče, kdo bude vařit guláš, kdo zajísti výrobu a rozvoz plakátů a pozvánek, kdy bude nácvik předtančení a pod. Tato důkladná příprava se vyplatila ples se velice vydařil.Vedle místních důchodců se jej zúčastnilo i mnoho důchodců z okolních obcí i z Opavy. Velmi bohatá byla i tombola, která čítala asi 150 výher. Do tomboly přispěli vedle důchodců i místní podnikatelé.

Na plese hrála  velice dobře od 15 do 23 hod hudba Duo sestry z Jamnice.

Ples zahájil Jaroslav Šolc a pak následovalo předtančení. ..Pro předtančíci zhotovila pěkné doplňky paní Pavelková Danuše z červené látky s bílými puntíky. Pro muže motýlka a kapesníček a pro ženy dlouhou šálu.

Fotodokumentaci z plesu pořídil Ing Pecháček a videozáznam zhotovila Ing Hamerská.


FOTO: hlavniceklub.rajce.idnes.cz/Ples_2002/

            Na klubu důchodců 8.3., který se konal k oslavám MDŽ, bylo provedeno zhodnocení plesu. Předsedkyně paní Zítkova konstatovala, že ples se opět vydařil a poděkovala všem, kteří se na přípravě a organizaci plesu podíleli.

            Dne 23.3.2002 se i přes velkou nepřízeň počasí konal zájezd  důchodců na velikonoční výstavu do Kravař.

            Dne 19.4.2002 se ve 14 hod konala výroční schůze Klubu důchodců, která byla zároveň i výroční schůzi Strany za životní jistoty. Schůze se zúčastnil i zástupce z okresu, pan Vondráček.Zprávu o činnosti za rok 2001 přednesl pan Káňa Václav.Zprávu o finančním hospodaření Klubu důchodců přednesla v zastoupení paní Žáčkové paní Zítková Marie

            Dne 8.5. 2002 se konal zájezd důchodců na prodejní výstavu zahradkařského zboží do Věžek. Odjezd byl v 7 hod, zúčastnilo se jej 40 důchodců. Zájezd organizoval pan Káňa Václav. Návrat byl v 18 hod. Zájezd  se vydařil a účastníci byli spokojeni.

            Dne 11.5.2002 se konalo zasedání Klubu důchodců, které bylo slavnostnější, bylo spojeno s oslavou dne matek a důchodci po skončení zasedání zhlédli divadelní představení.

            Dne 14.6. 2002 se konalo zasedání klubu na kterém byla zorganizována tombola a v rámci příprav voleb do parlamentu se zasedání zúčastnili kandidáti za Stranu za životní jistoty, pan Vondráček a pan Staněk.

            9.8.2002 se konalo mimořádné zasedání klubu důchodců a jeho hlavním bodem byla příprava voleb do obecního zastupitelstva. Na zasedání bylo rozhodnuto, že klub navrhne kandidáty za Stanu pro životní jistoty a dále ve spolupráci s ostatními složkami v obci navrhne kandidáty za Sdružení nezávislých kandidátů.Pro přípravu kandidátů byla zvolena tříčlenná komise ve složení: Zítková Marie, Zemková Vlasta a Ing Salibor František.

            Na zasedání dne 20.9.2002 byli důchodci seznámení se sestavenými kandidátkami do voleb do obecního zastupitelstva a to za Stranu za životní jistoty a za Sdružení nezávislých kandidátů pod názvem: Za další rozvoj obce Hlavnice.Rovněž byli informování o přípravě zájezdu důchodců do Zlatých hor

            4.10 2002 se uskutečnil zájezd důchodců do Zlatých Hor na nedávno nově zrekonstruované poutní místo do kostela Panny Marie pomocné.Odjezd autobusu byl ve 13 hod  a návrat asi ve 20 hod. Zájezd byl plně obsazen a byl velmi kladně hodnocen. V kostele na důchodce čekal místní farář, který pro naše důchodce sloužil zvláštní mši svatou.Důchodkyně si v průběhu mše velmi zdařile  zazpívaly některé mariánské písně.

            13. 10. 2002 se zúčastnilo 14 našich důchodců okresního setkání důchodců ve Větřkovicích spojeného s taneční zábavou.

            18.10. 2002 se konalo zasedání Klubu důchodců s obvyklým programem. Důchodci byli vyzvání k účasti ve volbách do obecního zástupitelství, které se budou konat 1.a2. 11. 2002.

            22.10.2002 se konalo  zasedání Klubu důchodců, na kterém byli důchodci seznámeni s výsledky voleb do obecního zastupitelstva v Hlavnici i s obsazením jednotlivých funkcí . Starostou byl zvolen Nezmar Pavel, místostarostou Ing Pecháček a členy zastupitelstva Jaroslav Pavelek, Aleš Salibor, Dana Kaliková, Alena Nezmarová, Josef Seibert, Josef Tesař a Jiří Haas. Ing Salibor poděkoval důchodcům za přípravu i za účast ve volbách.

            Na zasedání byl přítomen taky hudebník ze Svobodných Heřmanic, pan Pospíšil, který hrál na harmoniku. Byla zorganizována soutěž ve zpěvu pod názvem: „zpívá celý stůl“.Soutěž byla velmi zdařilá a vítězný stůl důchodců z Bratříkovic byl odměněn dortem. I další soutěžící stoly byly odměněny menšími dárky.

            Na závěr zasedání bylo přítomným oznámeno, že naše zasedání navštíví skupina Turbulenc. Skutečně, skupina se dostavila a k velikému překvapení přítomných ji tvořily ve zdařilém přestrojení do obleků skupiny Turbulenc paní Zítková Marie, Zemková Vlasta a Čechová Krista. Za své vystoupení sklidily obrovský potlesk přítomných.

            13.12. 2002 se konalo slavnostní  zasedání klubu důchodců k ukončení roku. Zasedání začalo návštěvou místní obecné školy, kde děti předvedly důchodcům kulturní program a připravily pro ně prodejní výstavku  výrobků pro vánoční stůl. Dále pokračovalo zasedání v přísalí kulturního domu, kde bylo připraveno pohoštění – pečené kuře s bramborovým salátem. Byla taky zorganizována tombola. Na závěr zasedání poděkovala předsedkyně Klubu důchodců paní Zítková Marie všem důchodcům a důchodkyním za celoroční práci v roce 2002 a popřála všem přítomným příjemné prožití svátků vánočních a mnoho zdraví v roce 2003.

 

Zapsal: Ing Salibor Frant                                               Zítková Marie

                                                                             předsedkyně Klubu důchodců v Hlavnici