Listopad - prosinec 2017

 

Dne 20. října 2017

jsme opět v přísálí kulturního domu prožili příjemné odpoledne. Starosta obce nás seznámil s činností obce, co se udělalo, s čím se ještě počítá do konce roku a co nás čeká v roce příštím. Není toho málo. Jana Kotalová seznámila všechny s průběhem důchodcovského klání, kdo se podílel na krajské akci „ Seniorské setkání“ a jak jsme reprezentovali klub i obec na přehlídce seniorských souborů tanců a písní ve Frýdku-Místku. Předsedkyně Vlasta vyzvala přítomné k minutě ticha za zesnulé členky, připili jsme narozeným v říjnu a schválili přijetí Mirka Vybírala za čestného člena klubu. Pak již následovala volná zábava. K občerstvení jsme měli tenké párky, kávu a kremku. Sešlo se nás 43. Do tomboly členové přinesli ceny a proběhlo losování. Kdo vyhrál, měl jako vždy radost, kdo ne, může se těšit napříště.

 

Dne 10. listopadu

Protože náš klub obec odměnila navýšením rozpočtu klubu o 3.000,- Kč, mohli jsme si trochu vyhodit z kopýtka. Mirek Vybíral navařil plný hrnec vynikajícího guláše, který jsme snědli, jak se říká „ na posezení“. Předsedkyně klubu Vlasta předala zahajovací slovo místostarostce  p. Aleně Nezmarové, která nás seznámila s děkovacím dopisem  p. Anny Pinterové – předsedkyně městské organizace svazu důchodců Ostrava. Poděkování patřilo členům Čupr holek a kluků, kteří vystoupili se svým tanečním uměním na 7. Ročníku sportovně zábavného dne pro členy a příznivce MO SD ČR p.s. Ostrava. Pak již hovořila o tom, co ještě je třeba v příštím období v obci udělat. Vyčlenila si čas i na dotazy našich důchodců. Jana Kotalová seznámila všechny přítomné s průběhem vystoupení v Ostravě-Pustkovci, s tanečním vystoupením čupr kluků a holek v Malých Heralticích, a dalšími kulturními akcemi v obci, které se týkají i nás. Vlasta Zemková informovala o možnosti vystoupení našeho souboru na křesťanském silvestru 25/11 v sále KD. Následoval přípitek oslavencům narozenin v listopadu a hlavní slavnostní akt: předání certifikátu p. Miroslavu Vybíralovi – přijetí za čestného člena klubu. Další popřání patřilo manželům Zítkovým, kteří oslavili diamantovou svatbu. Jana Kotalová přednesla přání a paní Zítková předala členům vynikající koláče. Tyto v nás zmizely u kávy dohromady s kremkou. Odpoledne se vydařilo.

 

Dne 26.října – není to akce pořádaná klubem, ale jsme vždy jedni z těch, kteří nikdy nechybí -

PROBĚHLY V OBCI OSLAVY  u příležitosti státního svátku – Den vzniku samostatného československého státu. Před kulturním domem se sešlo snad půl vesnice/ děti s lampiony, dospělí/. V programu hovořil starosta obce a přednášely děti ZŠ Hlavnice. Většina přítomných občanů má problémy se státní hymnou – muži nesmeknou pokrývky hlavy, málokdo dává úctu svým postojem, baví se a nevnímají, že místní rozhlas už hymnu hraje. Snad se podaří vrátit zvyk z minulých let, kdy jsme zpívali hymnu živě. Průvod obcí se vydal tradičně směrem k hornímu konci po Velké straně, kolem hasičské zbrojnice zatočil na Malou stranu a u dolní požární nádrže opět směrem po Velké straně ke kulturnímu domu. V hale KD byla instalována nádherná výstavka „ Podzimníčků“ / připravila ZŠ Hlavnice/ a v sále čekalo na občany posezení s občerstvením / párek nebo klobáska, čaj či káva/.

4. listopadu

Pořádal Svaz důchodců České republiky - pobočný spolek městská organizace  Ostrava 7. Ročník sportovně zábavného dne v tělocvičně TJ Sokol Pustkovec. Na tuto akci předsedkyně MOSDČR pozvala naše Čupr holky a kluky, aby předvedli svůj program alespoň na půl hodiny, než se připraví vyhodnocení sportovních soutěží. Přijelo nás do Pustkovce čtrnáct  třemi auty. Prvním vytoupením byl opět španělský tanec a pak „Broučci na jarní louce“. Než jsme se stačili převléknout, Jana Kotalová bavila přítomné svým humorem – verši a básničkami.

My jsme parta z Hlavnice, tešili se velice,

že tu, právě v Pustkovcu zatancujem důchodcům.

Kdo to tady pořádá? Svaz důchodců Ostrava!

A tak nyní pozor dejte, na tance se podívejte.

  

Naše vystoupení se moc líbilo. Jako pohoštění jsme dostali kávu a chlebíčky, nechyběla ani finanční odměna za cestovné a vystoupení.

Po skončení akce jsme pokračovali na Hrabyň – do naší známé restaurace u památníku, kde jsme chutně a dobře poobědvali. Večer jsme se přesunuli do malých Heraltic / dvě auta/ s vystoupením „ Babičko, nauč mě charleston“ pro čerstvého sedmdesátníka. Obě akce byly krásné, dobře jsme se bavili a věříme, že i těm, kteří nás sledovali jsme udělali radost.

 

V úterý 14. listopadu  - zahájení nacvičování

jsme zahájili nácvik na novou sezónu. Nejdříve je třeba oprášit vzpomínky na tanec „ U nás v Mexiku“, který předvedeme na obecním bále. Pak již budeme nacvičovat nové vystoupení „ Country tance“.

 

Dne 25. listopadu

Proběhl v sále kulturního domu první křesťanský silvestr pořádaný místní akční skupinou mladých farníků  pod záštitou pana faráře. V programu jsme vystoupili s velmi oblíbenými Broučky na jarní louce. Byla to velmi krásná akce a pevně věříme, že bude pořádaná i v dalších letech.